22/03-2022

ordinære generalforsamling i Hermes’ klublokale, Flintholmhallen


Søndag den 27. marts 2022, kl. 15.00-17.00

ENDELIG AGENDA
TIL GYMNASTIKFORENINGEN HERMES’


Alle foreningens medlemmer samt forældre og andre interesserede er meget velkomne.


DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4
. Godkendelse af eventuelle indsuppleringer jf. § 11
      - Manuel Mayorga
      - Mikkel Rørlund

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 11.
På valg:
      - Tine Damm Timming – Formand
      - Camilla Termansen – Mdlm L2
      - Anna Gylstorff – Mdlm L3
      - Marcus Loebb - Mdlm L4
      - Manuel MayorgaMdlm L5 (Lige indsuppleret)

Fratræder Bestyrelsen:
      - Lea Frydenlund – Mdlm L1
      - Cecilie Gylstorff – Mdlm U1

6. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 12.

7. Eventuelt.


 

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år, og har været aktivt medlem af foreningen i hele den aktuelle sæson eller personer som opstilles af mindst ⅔ af bestyrelsesmedlemmerne.

Formand, kasserer, næstformand og mellem tre og otte bestyrelsesmedlemmer vælges med almindelig stemmeflertal af de på generalforsamlingen tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen. I lige år (L) afgår formanden og indtil fem bst.medlemmer. I ulige år (U) afgår næstformand, kasserer og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Indsupplering. Fratræder et medlem af bestyrelsen i løbet af funktionsperioden, kan den øvrige bestyrelse supplere sig med et nyt medlem, hvis funktionsperiode falder sammen med det afgående bestyrelsesmedlems. Valget skal forelægges førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revisorer. Blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer vælges to interne revisorer, hvoraf den ene afgår i lige år (L) og den anden i ulige år (U). Desuden vælges for ét år ad gangen en revisorsuppleant. Bestyrelsens medlemmer kan ikke vælges som revisorer.

Nyheder

Sponsorer